Εγχειρίδια Οδηγιών για το πρόγραμμα Ενίσχυσης Ανέργων για την ίδρυση επιχείρησης στην ΠΚΜ

Εγχειρίδια Οδηγιών για το πρόγραμμα Ενίσχυσης Ανέργων για την ίδρυση επιχείρησης στην ΠΚΜ

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ αρμόδιος φορέας υλοποίησης της Δράσης «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020 για τη διευκόλυνση των ωφελουμένων που εντάχθηκαν στη Δράση, προχώρησε στην έκδοση των κάτωθι εγχειριδίων :

1. Οδηγίες υποβολής του Πρώτου Αιτήματος Ενδιάμεσης Επαλήθευσης-Πιστοποίησης. Η Πρώτη Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης, ποσού 4.000,00€, υποβάλλεται εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών της επιχείρησης και σε κάθε περίπτωση μετά την κοινοποίηση της απόφασης ένταξης.
Σε περίπτωση που η προθεσμία των 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών έχει παρέλθει αποκλειστικά διότι είναι προγενέστερη της κοινοποίησης της Απόφασης Ένταξης, οι δικαιούχοι απαιτείται να προβούν σε υποβολή της Πρώτης Αίτησης Επαλήθευσης άμεσα.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης: «Απαιτείται η σταδιακή υποβολή και πιστοποίηση/ εκταμίευση εκάστοτε ενδιάμεσου Αιτήματος Επαλήθευσης (1ου και 2ου) πριν την υποβολή και πιστοποίηση του Τελικού Αιτήματος Πιστοποίησης. Σε περίπτωση που έχουν παρέλθει έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών της επιχείρησης, ο δικαιούχος απαιτείται να υποβάλλει καταρχήν το 1ο Αίτημα Επαλήθευσης και κατόπιν της πρώτης (1ης) εκταμίευσης να προχωρήσει στο 2ο Αίτημα Επαλήθευσης κ.ο.κ. (αντίστοιχα, εφόσον έχουν παρέλθει 12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών απαιτείται η σταδιακή ολοκλήρωση/ εκταμίευση
επιχορήγησης των δύο ενδιάμεσων ελέγχων πριν τον τελικό)»
Η μη υποβολή οποιουδήποτε Αιτήματος Επαλήθευσης ή η εκπρόθεσμη υποβολή αυτών (πλην των περιπτώσεων που η αρχικά οριζόμενη εμπρόθεσμη ημερομηνία υποβολής αιτημάτων πιστοποίησης είναι προγενέστερη της 11/04/2022) ή η μη προσκόμιση του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, οδηγεί σε ανάκληση της απόφασης ένταξης του Επιχειρηματικού Σχεδίου.

2. Οδηγίες υποβολής Αιτήματος Τροποποίησης (για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις). Οι δικαιούχοι που υπέβαλλαν αίτηση συμμετοχής ως «υπό σύσταση» επιχείρηση, μετά την λήψη της επιστολής ένταξης στη Δράση και μετά την έναρξη δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. υποχρεούνται να υποβάλλουν μέσω ΠΣΚΕ αίτημα τροποποίησης των στοιχείων της αίτησής τους για την καταχώριση του ΑΦΜ της επιχείρησης, της επωνυμίας της επιχείρησης τους, της  διεύθυνσης της έδρας, της νομικής τους μορφής και όσων άλλων στοιχείων δεν είχαν καταχωρηθεί κατά την αίτηση χρηματοδότησης.