Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Κρήτης 2021–2027

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Κρήτης 2021–2027

Προϋπολογισμός:
Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 434.883.125 ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 347.906.498 ευρώ είναι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 86.976.627 ευρώ είναι η Εθνική συμμετοχή.

Όραμα:
«Δυναμική και βιώσιμη Κρήτη».

Δυναμική με την έννοια της ύπαρξης μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής εξόδου από την κρίση, με επενδύσεις και ενίσχυση των διασυνδέσεων και του εξαγωγικού χαρακτήρα των “δυναμικών τομέων”: αγροδιατροφικός, πολιτισμός,τουρισμός, περιβάλλον, οικονομία της γνώσης.
Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς.

Στόχοι:

 • Ο αναπροσανατολισμός της τοπικής οικονομίας της Κρήτης
 • Η έξοδος από την κρίση
 • Η ένταξη της Περιφέρειας Κρήτης σε πορεία έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

Ενδεικτικές Δράσεις:

Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

 • Προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς προτεραιότητας της RIS Crete.
 • Εξοπλισμοί – υποδομές που υποστηρίζουν την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις στους τομείς προτεραιότητας της RIS Crete.
 • Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων ή/και πρακτικών και με τη χρήση vouchers.
 • Επιβράβευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδαστών, ερευνητών που συμβάλλουν στην προώθηση δράσεων καινοτομίας.
 • Επιβράβευση καινοτόμων επιχειρήσεων.
 • Ενίσχυση πρώτης παραγωγής – πιλοτικές εφαρμογές.
 • Υποστήριξη clusters, δικτύων και άλλων συνεργατικών σχημάτων επιχειρήσεων, φορέων καινοτομίας και γνώσης στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης».

Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

 • Ενίσχυση των επιχειρήσεων για την εισαγωγή ψηφιακών εφαρμογών και την εν γένει αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και με τη χρήση vouchers.
 • Ανάπτυξη ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών για επιχειρήσεις στους τομείς προτεραιότητας της RIS Crete.
 • Ενίσχυση φορέων και οργανισμών για την αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών στην εξυπηρέτηση του πολίτη.
 • Ενίσχυση φορέων και οργανισμών για την εφαρμογή ψηφιακών υπηρεσιών/προϊόντων που υποστηρίζουν τους τομείς προτεραιότητας της RIS Crete όπως ο πολιτισμός-τουρισμός.
 • Ανάπτυξη ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών/προϊόντων για τους τομείς ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, του πολιτισμού και του τουρισμού.

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 • Ενίσχυση νέων επιχειρήσεων για υλοποίηση επενδύσεων στους τομείς προτεραιότητας της RIS Crete.
 • Δημιουργία Περιφερειακού Seed Capital.
 • Ολοκληρωμένη υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων
 • Δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων της Κρήτης για επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας.
 • Δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων για πιστοποίηση, τυποποίηση των προϊόντων και εν γένει των διαδικασιών παραγωγής και διακίνησης αυτών.
 • Δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων για τη διερεύνηση – μελέτη νέων στοχευμένων αγορών, καθώς και την προβολή-προώθηση των προϊόντων τους σε αυτές.

Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

 • Ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων και των κατοικιών.
 • Δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων για τη διερεύνηση – μελέτη νέων στοχευμένων αγορών, καθώς και την προβολή-προώθηση των προϊόντων τους σε αυτές.
 • Ερευνητικά προγράμματα ανάπτυξης νέων υλικών, τεχνολογιών και συστημάτων που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση.
 • Εφαρμογή καινοτόμων λύσεων και τεχνολογιών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης συστημάτων υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης.
 • Εφαρμογή καινοτόμων λύσεων και τεχνολογιών στις ΑΠΕ.
 • Υποστήριξη της δικτύωσης (clustering) φορέων της γνώσης και επιχειρήσεων

Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων

 • Σχέδια ολοκληρωμένης διαχείρισης καταστροφών.
 • Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης.
 • Εξοπλισμός φορέων για την αντιμετώπιση κινδύνων.
 • Κατασκευή έργων υποδομής.

Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

 • Δράσεις ανακύκλωσης απορριμμάτων τοπικής εμβέλειας (διαλογή στην πηγή, κομποστοποίηση κλπ.)
 • Πιλοτικές καινοτόμες εφαρμογές διαχείρισης απορριμμάτων στο πλαίσιο του ΠΕΣΔΑΚ.
 • Πράσινα σημεία τοπικής εμβέλειας.
 • Δράσεις ευαισθητοποίησης – πληροφόρησης.
 • Υποδομές συλλογής και επεξεργασίας των αστικών λυμάτων.
 • Αναβάθμιση-συμπλήρωση δικτύων και συστημάτων ύδρευσης.
 • Δράσεις /έργα που θέτουν σε εφαρμογή το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής της Κρήτης σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ.
 • Συμπλήρωση / αναβάθμιση μουσείων, ανάδειξη μνημείων.
 • Αναβάθμιση χώρων πολιτιστικού / ιστορικού ενδιαφέροντος.
 • Εκδηλώσεις και δραστηριότητες που προάγουν τον σύγχρονο πολιτισμό με έμφαση στην εδραίωση θέσης διεθνούς εμβέλειας.
 • Δράσεις προβολής των φυσικών και πολιτιστικών προϊόντων της Κρήτης.
 • Δράσεις που θέτουν σε εφαρμογή σχεδία Διαχείρισης των περιοχών NATURA 2000.
 • Δράσεις που προστατεύουν και αναδεικνύουν τους οικοτόπους και τη βιοποικιλότητα της Κρήτης.
 • Δράσεις αποκατάστασης υποβαθμισμένων φυσικών οικοτόπων.
 • Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης.
 • Μελέτες χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού.
 • Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και οδικών αρτηριών πόλεων.
 • Δράσεις διευκόλυνσης της κυκλοφορίας των πολιτών και επισκεπτών (συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ) στα αστικά κέντρα.
 • Ανάδειξη και επαναχρησιμοποίηση του αξιόλογου κτιριακού αποθέματος των αστικών κέντρων και της υπαίθρου.
 • Δράσεις περιορισμού του θορύβου σε κατοικημένες περιοχές

Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

 • Αναβάθμιση τμημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου που εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα στο διευρωπαϊκό δίκτυο και κόμβου.
 • Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου μόνο εφόσον αποτελεί μέρος μιας χωρικής παρέμβασης με συγκεκριμένο αναμενόμενο αποτέλεσμα.
 • Προμήθεια εξοπλισμού υπηρεσιών Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (ενεργητική οδική ασφάλεια).
 • Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης.
 • Λοιπές δράσεις που θα αναδειχθούν από το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας και Πρόληψης Ατυχημάτων στο Επαρχιακό και Εθνικό Δίκτυο της Κρήτης.

Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων

 • Δράσεις συμβουλευτικής, καθοδήγησης και επιδότησης για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων στους τομείς της RIS Crete.
 • Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής, καθοδήγησης για την αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού και των επιχειρηματιών με την προσαρμογή τους στις ανάγκες που προκύπτουν από την εφαρμογή των δράσεων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης.

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΤΠΑ

 • Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και ΒΙΤ Νοσοκομείων.
 • Συμπλήρωση του δικτύου των δομών πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης (Περιφερειακά, Πολυδύναμα Ιατρεία κλπ.)
 • Συμπλήρωση αναβάθμιση Βρεφονηπιακών – Παιδικών Σταθμών.
 • Συμπλήρωση αναβάθμιση υποδομών κοινωνικής πρόνοιας (ΚΔΑΠ/ΜΕΑ, Γηροκομεία, ΚΗΦΗ, Κέντρα Διημέρευσης, Στέγες ΑΜΕΑ, Ξενώνες Παιδιών-Εφήβων, Κέντρα Υποστήριξης κλπ.)
 • Δημιουργία Δομών Στήριξης Ρομά.
 • Ενίσχυση υποδομών παροχής φροντίδας αστέγων (Ξενώνες Αστέγων κλπ.)

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ

 • Ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού, συμβουλευτικής, κατάρτισης, απασχόλησης κλπ τύπου «κοινωνικού voucher» για ευπαθείς ομάδες.
 • Δράσεις προώθησης στην απασχόληση ευπαθών ομάδων (τύπου ΝΕΕ, ΝΘΕ).
 • Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί-βρεφονηπιακοί σταθμοί κλπ) για άτομα που έχουν την ευθύνη παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.
 • Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης για ευπαθείς ομάδες συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση που οδηγούν σε πιστοποίηση, σε κλάδους αιχμής της οικονομίας της Κρήτης.
 • Λειτουργία one stop shops/κέντρων κοινότητας ευπαθών μονάδων με διευρυμένες υπηρεσίες και κινητές μονάδες.
 • Λειτουργία δομών υποδοχής αστέγων.
 • Λειτουργία χώρων υγιεινής για αστέγους (δημόσια λουτρά, κοινόχρηστοι χώροι πλυντηρίων).
 • Δομές Ατόμων με Αναπηρία (Κέντρα Διημέρευσης ατόμων με αναπηρία, ΚΔΑΠ για παιδιά και εφήβους με νοητική στέρηση και αναπηρίες, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί ολοκληρωμένης Φροντίδας κλπ.)
 • Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας παιδιών (κακοποιημένα, άτομα με αναπηρία κλπ.)
 • Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ).
 • Ανοιχτές δομές της Υπηρεσίας πρώτης υποδοχής. (Μετανάστες – παιδιά, γυναίκες θύματα trafficking κλπ.)
 • Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης της τοπικής κοινωνίας.
 • Υπηρεσίες εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Ενίσχυση λειτουργίας Εθνικού Δικτύου δομών αντιμετώπισης της φτώχειας (ολοκληρωμένες δράσεις με δομές παροχών, τράπεζα χρόνου, γραφείο διαμεσολάβησης κλπ.)
 • Δίκτυο Προστασίας Υγείας του Πληθυσμού (health safety net): Παρεμβατικά προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας, Εισιτήριο Υγείας (health voucher), Υγεία κατ’ οίκον, κλπ.)
 • Δομές Παροχής Υπηρεσιών Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ, Κέντρα Διημέρευσης κλπ.)
 • Ενίσχυση Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας (start up).
 • Δράσεις εκκόλαψης πρωτοβουλιών Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.
 • Δικτύωση επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας (social clustering)
 • Ενίσχυση υφιστάμενων και δημιουργία νέων κοινωνικών επιχειρήσεων.
 • Ανάπτυξη θερμοκοιτίδων κοινωνικών επιχειρήσεων.
 • Κατάρτιση στελεχών κοινωνικών επιχειρήσεων.
 • Ολοκληρωμένα Προγράμματα για την στήριξη ευπαθών ομάδων εστιασμένες σε αστικές περιοχές

Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

 • Αναβάθμιση – συμπλήρωση των υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Συμπλήρωση εξοπλισμού των υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Τεχνική Βοήθεια

 • Συμπληρωματικά συστήματα και Εργαλεία Οργάνωσης της Διαχείρισης.
 • Πληροφόρηση και Δημοσιότητα.
 • Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι.
 • Υποστήριξη Δικαιούχων.
 • Ενδυνάμωση της Αρχής Διαχείρισης.

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω δράσεις είναι ενδεικτικές. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προστεθούν και άλλες που συνάδουν με τους στόχους του προγράμματος ή να μην υπάρξει πρόσκληση για κάποιες από αυτές αν επιτάσσεται κάτι τέτοιο από την εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι/ωφελούμενοι θα πρέπει να βασίζουν τις επιλογές τους στην εξειδίκευση του προγράμματος όπως αυτή θα αποτυπώνεται στις προσκλήσεις που θα εκδίδονται και θα αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος.

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις – ποιοι ωφελούνται από τις χρηματοδοτούμενες δράσεις:

 • Κάτοικοι της Περιφέρειας Κρήτης
 • Εθνικές, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές και Αναπτυξιακοί Φορείς
 • Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα
 • 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης και Νοσοκομεία
 • ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις
 • Ειδικές κατηγορίες και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (μετανάστες, παλιννοστούντες, κάτοικοι ορεινών – μειονεκτικών περιοχών, άτομα με αναπηρία, Ρομά κ.α.)

Πορεία υλοποίησης προγράμματος:

Η πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού προγράμματος αποτυπώνεται στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης που υποβάλλονται από τη Διαχειριστική Αρχή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1303/2013, Άρθρο 50.