Διευκρινιστικές οδηγίες για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ύδατος

Διευκρινιστικές οδηγίες για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ύδατος

Μετά την επίσημη παράταση των ηλεκτρονικών αιτήσεων έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, δημοσιεύθηκε μια σειρά από διευκρινίσεις υπό τη μορφή συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων, με σκοπό οι διαχειριστικές αρχές να βοηθήσουν όσους ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Μέτρο 4.1.2. «Επενδύσεις σε αρδευτικά συστήματα».

Προς το παρόν, πέρα από την παράταση, θεσμικά δεν φαίνεται να έχει αλλάξει κάτι, ωστόσο, με τις σχετικές πρακτικές διευκρινίσεις, γίνεται προσπάθεια να γίνει πιο εύκολη η διαδικασία εκπόνησης του φακέλου. Οι οδηγίες αφορούν μεταξύ άλλων την απαραίτητη μελέτη εξοικονόμησης ύδατος, τη μοριοδότηση και το σχεδιασμό των επενδυτικών σχεδίων κυρίως σε ό,τι αφορά τη γεωργία ακριβείας.

Πιο συγκεκριμένα, οι διαχειριστικές αρχές αναφέρουν:

  • Παρέχεται η δυνατότητα ένας ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει στο πρόγραμμα και με αγροτεμάχια που αναφέρονται στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης 2020 άλλου προσώπου. Αρκεί στην πληρωμή της επένδυσης, τα αγροτεμάχια να είναι πλέον δηλωμένα στην ΕΑΕ του τελικού δικαιούχου.
  • Για να θεωρηθεί μία επένδυση εγκατάστασης αρδευτικού συστήματος ή ανόρυξης γεώτρησης συλλογική και επιλέξιμη, πρέπει να συμμετέχουν όλα τα μέλη με τουλάχιστον ένα αγροτεμάχιο και να επωφελούνται όλοι.
  • Ο δικαιούχος δεν μπορεί να λάβει ενίσχυση για επενδύσεις γεωργίας ακριβείας μεμονωμένα, αλλά µόνο εάν τη συνδυάζει µε αγορά νέου εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων, δεξαμενών ή μηχανολογικού εξοπλισμού.
  • Όσον αφορά τις υδροβόρες καλλιέργειες που λαμβάνουν μπόνους 10 μορίων, οι διαχειριστικές αρχές αναφέρουν πως είναι εκείνες που θεωρούνται «μη ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή» σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες που συνοδεύουν τα προγράμματα Νέων Αγροτών και Σχεδίων Βελτίωσης.
  • Το υφιστάμενο σύστημα άρδευσης τεκμηριώνεται από την ΕΑΕ 2020. Στην ειδικότερη περίπτωση της αντικατάστασης υφιστάμενου συστήματος στάγδην άρδευσης λόγω φθοράς ή απωλειών, για να µην θεωρηθεί απλή αντικατάσταση, πρέπει να προσκομιστούν παραστατικά αγοράς ή τίτλος κτήσης υφιστάμενου εξοπλισμού ή αντίγραφο της σχετικής σελίδας από το βιβλίο παγίων της εκμετάλλευσης.
  • Σχετικά µε την απουσία του «τρόπου άρδευσης» από τα εκτυπωτικά της ΕΑΕ 2019 και 2020, σε αυτές τις περιπτώσεις, στα δικαιολογητικά, μαζί µε το εκτυπωτικό της ΕΑΕ θα υποβάλλεται και η συγκεκριμένη εκτύπωση οθόνης (printscreen) από τη βάση δεδομένων (µόνο για τα αγροτεμάχια στα οποία υλοποιούνται επενδύσεις αρδευτικών συστημάτων).
  • Για την εκτίμηση της αρδευτικής κατανάλωσης αναφοράς, δηλαδή της κατανάλωσης πριν την εφαρμογή της νέας επένδυσης, αν δεν υπάρχει μέτρηση από υδρομετρητή, πρέπει η εκτίμηση να στηρίζεται σε όσο το δυνατόν πιο πραγματικά γεγονότα π.χ. εκτίμηση κατανάλωσης νερού από την ηλεκτρική παροχή γεννήτριας, τιμολόγιο από ΤΟΕΒ, κ.λπ. Επίσης, οι απώλειες συνήθως τεκμηριώνονται με φωτογραφίες της υφιστάμενης κατάστασης (καταστροφές στα δίκτυα, ρωγμές, διαρροές). Όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα του ανωτέρω τρόπου εκτίμησης, μπορούν να λαμβάνονται υπόψη οι θεωρητικές εκτιμήσεις απωλειών βάσει βιβλιογραφίας.

Παρ’ όλα αυτά, πέρα από τις διευκρινήσεις των αρχών διαχείρισης, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να μειωθεί δραστικά το γραφειοκρατικό κόστος ένταξης στο πρόγραμμα, καθώς μέχρι στιγμής, στο σύστημα υποδοχής αιτήσεων (ependyseis.gr)δεν έχει οριστικοποιηθεί ούτε μία αίτηση.