Διαθέσιμη η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων ΟΣΔΕ

Διαθέσιμη η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων ΟΣΔΕ

Επισήμως σε ΦΕΚ εκδόθηκε το θεσμικό πλαίσιο της Βιολογικής Γεωργίας (διατήρηση) η οποία θα πληρώνεται μέσω των eco-schemes (πρασίνισμα) και δικαιούχοι θα είναι όλοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι διατηρούν τη βιολογική καλλιέργεια ή εκτροφή και κατά την οριστική υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης διαθέτουν αγροτεμάχια ή/και βοσκοτόπους ή/και εκτροφές, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ης Μαΐου 2018.

Οι παραγωγοί, προκειμένου να λάβουν την ετήσια οικονομική ενίσχυση του εν λόγω οικολογικού σχήματος υποβάλλουν ΕΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 14, 15 και 16 της αριθ. 519/135068/05.05.2023 υπουργικής απόφασης με τη συμπλήρωση σχετικού πεδίου.

Διαθέσιμη στους χειριστές των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων και σε κάθε αγρότη ξεχωριστά, είναι από τις 12 Ιουνίου η βάση δεδομένων του ΟΣΔΕ ενώ αρχίσει και επί της ουσίας η διαχείριση των δηλώσεων στο δημόσιο νέφος του gov.gr.

Oι παραγωγοί και οι φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ΟΣΔΕ θα μπορούν να επεξεργάζονται και να υποβάλουν τις δηλώσεις για το έτος ενίσχυσης 2023 στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του gov.gr, σύμφωνα και με επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου.

Στην σχετική ανακοίνωση, επισημαίνεται ακόμα ότι τις επόμενες ημέρες θα δημοσιευθούν τα τελευταία ΦΕΚ που σχετίζονται με το καθεστώς των άμεσων ενισχύσεων της ΚΑΠ, όπως διαμορφώνεται στο ισχύον, νέο πλαίσιο 2023-2027. 

Από τη Δευτέρα 12-06-2023 οι παραγωγοί και οι φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ΟΣΔΕ θα μπορούν να επεξεργάζονται και να υποβάλουν τις ΕΑΕ 2023 στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του gov.gr.

 Την Παρασκευή εκδόθηκαν τρείς αποφάσεις  οι οποίες περιγράφουν: 

  1. Τις δεσμεύσεις που πρέπει να τηρούν οι γεωργοί προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι κοινοτικών ενισχύσεων (αιρεσιμότητα) (ΦΕΚ Β΄3777/9-6-23)
  2. Το οικολογικό σχήμα της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας  το οποίο διαθέτει τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό από τα οικολογικά σχήματα (ΦΕΚ Β΄3776/9-6-23)
  3. Τις ασυμβατότητες μεταξύ των οικολογικών σχημάτων ώστε να γνωρίζει ο παραγωγός πόσα και ποιά οικολογικά σχήματα μπορεί να ενεργοποιήσει στο αγροτεμάχιό του (ΦΕΚ Β΄3778/9-6-23)

Μέσα στις επόμενες  ημέρες θα  εκδοθούν και οι υπόλοιπες εφαρμοστικές αποφάσεις που αφορούν στις άμεσες ενισχύσεις του ΣΣ ΚΑΠ για το 2023-2027.