Δημοσιεύτηκε το εγχειρίδιο για το Αίτημα πληρωμής της επιχορήγησης των Λογιστικών υπηρεσιών

Δημοσιεύτηκε το εγχειρίδιο για το Αίτημα πληρωμής της επιχορήγησης των Λογιστικών υπηρεσιών

Με σκοπό τη διευκόλυνση των ωφελουμένων ο ΕΦΕΠΑΕ κατόπιν έγκρισης της ΕΥΔ/ΕΠΑνΕΚ, προχώρησε στην έκδοση του Εγχειριδίου Υποβολής Αίτησης Τελικής Επαλήθευσης-Πιστοποίησης (oλοκλήρωση έργου) στη Δράση «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών» του ΕΠΑνΕΚ», ΕΣΠΑ 2014–2020.

Ακόμα δημοσίευσε μια λίστα των απαιτούμενων για την καταβολή δικαιολογητικών, αναλόγως την μορφή της επιχείρησης. Ενδεικτικά:

 1. Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr και εγκαταστάσεων της επιχείρησης (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι πρόσφατη).
 2. Παραστατικά Τιμολόγησης αγοράς εξοπλισμού & Δελτία Αποστολής και παραστατικά διακίνησης, εφόσον εκδόθηκαν.
 3. Παραστατικά Πληρωμής / Εξόφλησης Δαπανών.
 4. Κίνηση Τραπεζικού Λογαριασμού (Extrait).
 5. Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων του μήνα καταχώρησης των Παραστατικών Τιμολόγησης (για Β’ Κατηγορίας).
 6. Λογιστικά Άρθρα εγγραφής των Παραστατικών Τιμολόγησης και των Παραστατικών Πληρωμής (για Γ’ Κατηγορίας) & Αναλυτικό καθολικό (καρτέλα) προμηθευτή (λογαριασμός 50) (για Γ’ Κατηγορίας).
 7. Μητρώο παγίων με σφραγίδα και υπογραφή του λογιστή της επιχείρησης ή του ωφελούμενου.
 8. Βεβαίωση προμηθευτή περί καινούριου, αμεταχείριστου, μη παρακράτησης κυριότητας με σαφή αναφορά στον σειριακό αριθμό του εξοπλισμού.
 9. Άδειες χρήσης λογισμικού (και για λογισμικά όπως τα Windows) ή οι αντίστοιχες βεβαιώσεις των κατασκευαστών για την άδεια χρήσης.
 10. Φωτογραφία της αναρτημένης αφίσας (μεγέθους Α3)
 11. Εκτυπώσεις της ιστοσελίδας της επιχείρησης (εφόσον υπάρχει) από τις οποίες θα προκύπτει συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας που ορίζονται.
 12. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ότι όλα τα προσκομισθέντα παραστατικά και δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ούτε θα χρησιμοποιηθούν σε άλλο εθνικό ή κοινοτικό πρόγραμμα.
 13. Έγγραφο τράπεζας με το ΙΒΑΝ του επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού του ωφελούμενου της Δράσης.
 14. Υπεύθυνη Δήλωση όπου δηλώνεται ότι δεν έχουν υποβληθεί σε βάρος της επιχείρησης οι κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).
 15. Φωτογραφικό υλικό του εξοπλισμού και του σειριακού αριθμού αυτού εγκατεστημένου στην επιχείρηση.
 16. Για ατομικές επιχειρήσεις: Πιστοποιητικό από Πρωτοδικείο περί μη πτώχευσης και αίτησης για Πτώχευση. Για νομικές μορφές: Πιστοποιητικό από Πρωτοδικείο περί μη πτώχευσης και αίτησης για πτώχευση & Πιστοποιητικό από ΓΕΜΗ το οποίο θα βεβαιώνει τη μη θέση σε εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση.