Αποφάσεις ένταξης δικαιούχων για το πρόγραμμα “Ενίσχυση ανέργων στην ΠΚΜ”

Αποφάσεις ένταξης δικαιούχων για το πρόγραμμα “Ενίσχυση ανέργων στην ΠΚΜ”

Σε συνέχεια της Απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για την Αποδοχή και Έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» ανακοινώθηκαν : α) οι Πίνακες των Εγκεκριμένων Έργων β) Οι Πίνακες των έργων που απορρίπτονται.

Εντός σύντομου χρονικού διαστήματος θα αναρτηθούν οι Αποφάσεις Έγκρισης και Απόρριψης των Επιχειρηματικών Σχεδίων, όπως ορίζεται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης και θα ολοκληρωθεί η αναλυτική σχετική ενημέρωση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

Μετά την έκδοση των Αποφάσεων Ένταξης και Απόρριψης των Πράξεων, οι υποψήφιοι τόσο των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων όσο και των επενδυτικών σχεδίων που απορρίφθηκαν, θα ενημερωθούν με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώθηκε στην Αίτηση Συμμετοχής.

Στην περίπτωση των ενταγμένων πράξεων θα αποσταλεί αναλυτική ενημέρωση επί του Τεχνικού Παραρτήματος της Πράξης.

Στην περίπτωση των απορριφθέντων πράξεων θα αποσταλεί αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τους λόγους απόρριψης του Επιχειρηματικού Σχεδίου και την έναρξη της διαδικασίας των ενστάσεων.