Αποτελέσματα αξιολόγησης ενστάσεων στη δράση “Covid-19”

Αποτελέσματα αξιολόγησης ενστάσεων στη δράση “Covid-19”

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Α. Τζιτζικώστας υπέγραψε την απόφαση με τα  αποτελέσματα εξέτασης ενστάσεων, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 9-7-2021).

Σύμφωνα με την απόφαση :

  • Έγιναν αποδεκτές 140 αιτήσεις ενστάσεων εκ των οποίων οι 135 κατά το στάδιο της αξιολόγησης είχαν απορριφθεί και σύμφωνα με το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και της σχετικής Απόφασης Έγκρισης αυτού, η ένσταση τους γίνεται αποδεκτή, αξιολογούνται θετικά και βαθμολογούνται πάνω από τη βάση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 10.5 της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης. Οι υπόλοιπες 5 ήταν ήδη εγκεκριμένες και με την αποδοχή της ένστασης γίνεται αύξηση της Δημόσιας Χρηματοδότησης.
  • Απορρίφθηκαν 1460 αιτήσεις ενστάσεων.

Ο ΕΦΕΠΑΕ μέσω του αρμόδιου Εταίρου-Περιφερειακή του Μονάδα ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ θα ενημερώσει ηλεκτρονικά τους υποψηφίους για το αποτέλεσμα της ένστασής του.