Αναπτυξιακός Νόμος

Αναπτυξιακός Νόμος

Στόχος της δράσης:

Προκηρύχθηκε ο Αναπτυξιακός Νόμος Καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας που έχει ως στόχο την ενίσχυση δαπανών ενός επενδυτικού σχεδίου στους τομείς που αφορούν την ίδρυση και δημιουργία νέας μονάδας, την επέκταση παραγωγικής δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας καθώς και την διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχείρησης. Επίσης, αφορά την απόκτηση ακινήτων και μηχανημάτων που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από τον επενδυτή. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος γενικής επιχειρηματικότητας για το 2021 ενισχύει επιχειρήσεις υφιστάμενες, νέες και υπό ίδρυση, μικρές, μεσαίες και μεγάλες.

Δικαιούχοι:

Οι επιλέξιμοι φορείς που καλύπτει ο νέος αναπτυξιακός νόμος είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα κατά την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 1. Ατομική επιχείρηση,
 2. Εμπορική εταιρεία,
 3. Συνεταιρισμός,
 4. Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις,
 5. Αγροτικοί συνεταιρισμοί,
 6. Ομάδες Παραγωγών,
 7. Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις.

Είδη ενισχύσεων Αναπτυξιακού Νόμου Γενικής Επιχειρηματικότητας:

 • Επιχορήγηση, για την κάλυψη τμήματος των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Φορολογική απαλλαγή, που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιημένων προ φόρου κερδών.
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο.

Η ιδιωτική συμμετοχή του επενδυτή  δεν είναι υποχρεωτική και μπορεί εξ’ ολοκλήρου να καλυφθεί από τραπεζικό δανεισμό ή από ομολογιακό δάνειο. Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται στο 55% του προϋπολογισμού, ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης- Περιφέρειες επιλέξιμες για ενίσχυση. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται στα €10.000.000.

Ελάχιστο ύψος επενδύσεων Αναπτυξιακού Νόμου Γενικής Επιχειρηματικότητας με βάση το μέγεθος του φορέα:

 • μεγάλες επιχειρήσεις στο ποσό των €500.000.
 • μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και για σχηματισμούς συνέργειας και δικτύωσης (clusters), στο ποσό των €250.000.
 • μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των €150.000.
 • πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των €100.000.
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις  (Κοιν. Σ. Επ.), Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο ποσό των €50.000.

Αναπτυξιακός Νόμος στον κλάδο του Τουρισμού:

 • Ίδρυσης & επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον (3) αστέρων.
 • Εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας.
 • Επέκτασης και εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού αναβαθμίζονται σε κατηγορίας τουλάχιστον τριών (3) αστέρων.
 • Ίδρυση, επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων.
 • Ίδρυσης και εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) αστέρων.
 • Ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels) όπως ορίζονται στον Ν.4276/2014 (Α155).
 • Εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού, μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης, κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια).
 • Ίδρυσης ξενώνων φιλοξενίας, νέων εφόσον οι δικαιούχοι είναι συνεταιρισμοί ή Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.).

Αναπτυξιακός Νόμος στον κλάδο της Μεταποίησης:

Συμπεριλαμβάνονται σχεδόν όλοι οι κλάδοι μεταποίησης, εκτός από τους τομείς του χάλυβα, των συνθετικών ινών, του άνθρακα και της ναυπηγίας.

Αναπτυξιακός Νόμος στον κλάδο της Γεωργίας:

Όλοι οι κλάδοι της Φυτικής & Ζωικής παραγωγής.

Αναπτυξιακός Νόμος στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών:

Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, ανάπτυξης λογισμικού και υπηρεσιών διαδικτύου, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες.

Αναπτυξιακός Νόμος στον κλάδο του Αθλητισμού:

 • Υπηρεσίες γηπέδων (4×4, 5×5, κλπ.) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης, κτλ.
 • Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας).

Αναπτυξιακός Νόμος στον κλάδο Μεταφοράς και Αποθήκευσης:

 • Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων)
 • Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων
 • Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης
 • Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics)

Αναπτυξιακός Νόμος στον κλάδο της Ανθρώπινης Υγείας, Κοινωνικής Μέριμνας και Παροχής Καταλύματος:

Ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια  υγείας και κοινωνικής μέριμνας (πχ δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης)

Αναπτυξιακός Νόμος στον κλάδο των Ορυχείων και Λατομείων:

 • Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου
 • Εξόρυξη μεταλλευμάτων
 • Λοιπά ορυχεία και λατομεία
 • Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης

Αναπτυξιακός Νόμος στον κλάδο Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού:

 1. Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί εγκατεστημένος ισχύος μέχρι 15MW.
 2. Μονάδες συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ.
 3. Υβριδικοί σταθμοί ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά με εγκατεστημένη ισχύ συστήματος. αποθήκευσης μέχρι 5MW.
 4. Παραγωγή θερμότητας και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 5. Ενεργειακά αποδοτικά συστήματα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης σύμφωνα με τον Ν.4342/2015 (Α’143).
 6. Παραγωγή αειφόρων βιοκαυσίμων τα οποία δεν είναι βασισμένα σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης.
 7. Μετατροπή υφιστάμενων μονάδων παραγωγής βιοκαυσίμων βασισμένων σε εδώδιμα φυτά σε μονάδες παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων, τα οποία δεν βασίζονται σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης.

Αναπτυξιακός Νόμος στον κλάδο Παραγωγής Κινηματογραφικών Ταινιών, Βίντεο και Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων, Ηχογραφήσεις και Μουσικές Εκδόσεις:

Συμπεριλαμβάνονται σχεδόν όλες οι υποκατηγορίες του κλάδου.

 

Λήξη αιτήσεων: 30/07/2021