Αναπτυξιακός Νόμος 2022

Αναπτυξιακός Νόμος 2022

Σκοπός των παρακάτω καθεστώτων είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν σε διάφορους τομείς και δραστηριότητες προκειμένου να επιτευχθούν σημαντικοί επιμέρους στόχοι οικονομικής ανάπτυξης, όπως είναι για παράδειγμα ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός, η προστασία του περιβάλλοντος, η προώθηση της έρευνας & καινοτομίας, η στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση της απασχόλησης και του κοινωνικού χαρακτήρα των επιχειρήσεων. Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος περιλαμβάνει συνολικά δεκατρία (13) θεματικά καθεστώτα χορήγησης ενισχύσεων, τα οποία είναι τα εξής:

 1. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 2. ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 3. ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
 4. ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
 5. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
 6. ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΑΛΙΕΙΑ – ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
 7. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
 8. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
 9. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
 10. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 11. ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
 12. ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ
 13. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 360

Οι επιλέξιμοι τομείς και δραστηριότητες αφορούν σε Εταιρικές επιχειρήσεις:

 • υπό ίδρυση
 • νέες
 • υφιστάμενες

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσηςγια την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στα 13 νέα Καθεστώτα ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

 • για τις Μεγάλες επιχειρήσεις το 1.000.000€,
 • για τις Μεσαίες τα 500.000€
 • για τις μικρές επιχειρήσεις τα 250.000€,
 • για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις τα 100.000€
 • για ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ, ΚοινΣεπ, ΑΕΣ και ΟΠ τα 50.000€.

Επιλέξιμες δαπάνες:

 1. Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
 2. Εκσυγχρονισμός μηχανολογικών και λοιπών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια
 3. Αγορά του συνόλου ή μέρους των παγίων περιουσιακών στοιχείων (κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός) επιχειρηματικής εγκατάστασης που έχει κλείσει
 4. Προμήθεια και εγκατάσταση νέου σύγχρονου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
 5. Μεταφορά τεχνολογίας (αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας)
 6. Αγορά και εγκατάσταση λογισμικού, ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ποιότητας και οργάνωσης της επιχείρησης
 7. Μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, οι οποίες προκύπτουν λόγω της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
 8. Δαπάνες ενισχύσεων προς ΜμΕ (επενδυτικές ενισχύσεις, δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες, ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις και κάλυψη δαπανών συνεργασίας, ενισχύσεις εκκίνησης)
 9. Δαπάνες για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία (δαπάνες για έργα έρευνας και ανάπτυξης, ενισχύσεις για ερευνητικές υποδομές και συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας, δαπάνες διαδικαστικής και οργανωτικής καινοτομίας και καινοτομίας για ΜμΕ)
 10. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση
 11. Ενισχύσεις για εργαζομένους σε μειονεκτική θέση
 12. Δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος (ενισχύσεις για υπέρβαση ενωσιακών προτύπων/ πρόωρη προσαρμογή σε μελλοντικά ενωσιακά πρότυπα και εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών, δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αποκατάσταση μολυσμένων χώρων, εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων).

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι επιλέξιμες τυχόν δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.

Τα ποσοστά επιχορήγησης διαρθρώνονται από 45-75%, ανάλογα με τον χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων και στις Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις  η επιχορήγηση δίνεται σε χρήμα καθώς και υπό προϋποθέσεις και στις Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις.

Για τις Μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις δεν προβλέπεται η επιχορήγηση σε χρήμα, πλην κάποιων εξαιρέσεων για τις Περιφερειακές ενότητες της Θράκης που επιτρέπεται για τις Μεσαίες η χορήγηση ενός ποσοστού, καθώς και για επενδύσεις που θα γίνουν σε περιοχές δίκαιης μετάβασης.

Ανώτατα Όρια επιχορηγήσεων σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 20222027,
Περιφέρειες Μεγάλες επιχειρήσεις Μεσαίες επιχειρήσεις Μικρές επιχειρήσεις
Βόρειο Αιγαίο 50% 60% 70%
Νότιο Αιγαίο 30% 40% 50%
Κρήτη 40% 50% 60%
Ανατολική Μακεδονία Θράκη 50% 60% 70%
Κεντρική Μακεδονία 50% 60% 70%
Δυτική Μακεδονία 50% 60% 70%
Ήπειρος 50% 60% 70%
Θεσσαλία 50% 60% 70%
Ιόνια νησιά 40% 50% 60%
Δυτική Ελλάδα 50% 60% 70%
Στερεά Ελλάδα 40% 50% 60%
Πελοπόννησος 40% 50% 60%
Περιφέρεια Αττικής(Δυτική  Ανατολική, Πειραιάς και Νήσοι)

 

25% 35% 45%
Δυτικός Τομέας  Αθηνών 15% 25% 35%
* Στις Περιφερειακές Ενότητες που περιλαμβάνουν τους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης,  Γορτυνίας και Οιχαλίας , καθώς και σε τμήματα των Περιφερειών του Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης τα αναφερόμενα ποσοστά ενίσχυσης θα προσαυξάνοται κατά 10% για τις περιοχές  ΣΔΑΜ. Ειδικά για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το ποσοστό ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπερνά το 75% .

 

Είδη και ένταση ενισχύσεων:

Ο Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 προβλέπει τις εξής μορφές ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων: α. Φορολογική απαλλαγή, β. Επιχορήγηση, γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, δ. Επιδότηση του μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας που συνδέονται με την επένδυση, ε. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου (αφορά αποκλειστικά το καθεστώς «Νέο Επιχειρείν»).

Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων:

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων θα ολοκληρώνεται το αργότερο εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων που ορίζει ο Νόμος, η διαδικασία ολοκλήρωσης του ελέγχου ανατίθεται σε ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή, ο οποίος οφείλει να την ολοκληρώσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών. Με βάση αυτούς τους χρόνους αξιολόγησης, ο νέος Νόμος αναμένεται να οδηγήσει σε περιορισμό της γραφειοκρατίας και μείωση των καθυστερήσεων που παρουσιαζόντουσαν προηγουμένως.