Αναπτυξιακός Νόμος: 2η Προκήρυξη του Καθεστώτος «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων»

Αναπτυξιακός Νόμος: 2η Προκήρυξη του Καθεστώτος «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων»

Ανακοινώθηκε η 2η προκήρυξη του Καθεστώτος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022. Αποσκοπεί στην αναβάθμιση του τουριστικού τομέα της χώρας με ποσοστά ενίσχυσης έως & 75% του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Η χορήγηση ενισχύσεων, αφορά κυρίως τη

  • Δημιουργία,
  • Επέκταση και
  • τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων

Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια:

α) ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων 4* τουλάχιστον,

β) εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3* τουλάχιστον, μετά πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, καθώς και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3* τουλάχιστον,

γ) επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, για 2 έτη τουλάχιστον πριν την ημερομηνία υποβολής αίτησης με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι, μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία 4* τουλάχιστον,

δ) ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3* τουλάχιστον,

ε) ίδρυση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3*,

στ) ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 4* τουλάχιστον, που κατατίθενται ως ενιαία σχέδια, μη περιλαμβανομένων των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων,

η) ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 4* τουλάχιστον και υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά από τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης.

ζ) Ίδρυση ή εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων (υπό προϋποθέσεις)

Επιλέξιμες δαπάνες:
Οι Επιλέξιμες δαπάνες προς ενίσχυση είναι:
– Η ανέγερση, επέκταση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, διαρρύθμιση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, η προμήθεια νέου & λοιπού εξοπλισμού (έπιπλα, εξοπλισμός κουζίνας για ξενοδοχείο κ.ά.), η προμήθεια μεταφορικών μέσων εντός της λειτουργίας της μονάδας, η απόκτηση άυλων στοιχείων ενεργητικού (δαπάνες λογισμικού, συστημάτων ποιότητας, συστημάτων οργάνωσης της εταιρείας, δαπάνες μεταφοράς τεχνολογίας), η αγορά πάγιων στοιχείων (κτίρια και εξοπλισμό) από μονάδες που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, η μισθοδοσία νέου προσωπικού. Οι μη περιφερειακές δαπάνες αφορούν, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ, δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση και συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις.

Υποβολή αιτήσεων: από 12 Ιουνίου έως 13 Οκτωβρίου 2023