Αναμένεται η πρόσκληση της Αγροτικής Μεταποίησης

Αναμένεται η πρόσκληση της Αγροτικής Μεταποίησης

Με αυστηρότερο πλαίσιο υλοποίησης για ώριµες επενδυτικές πρωτοβουλίες, προετοιµάζεται η πρόσκληση της Αγροτικής Μεταποίησης ύψους 150 εκατ. ευρώ που θα εκδοθεί τον ερχόµενο µήνα.

Πρόκειται για τη συνέχεια του Μέτρου 4.2.1  το οποίο σηµαδεύτηκε από ένα διάτρητο θεσµικό πλαίσιο που προέβλεπε τροποποιήσεις του φακέλου ενίσχυσης, οι οποίες άφηναν ορθάνοιχτο το δρόµο για τη µεταβίβαση του εγκριτικού, όπως αναφέρει πηγή που γνωρίζει άριστα το πώς είχε διαµορφωθεί η κατάσταση την περασµένη προγραµµατική περίοδο. Εξού και οι πολλαπλές παρατάσεις για την υλοποίηση του προγράµµατος, για το οποίο τα εγκριτικά εκδόθηκαν το καλοκαίρι του 2019 και έχουν λάβει παράταση έως τις 30 Απριλίου 2024. Όπως διαβεβαιώνει η ίδια πηγή, πλέον αυτό το παράθυρο κλείνει οριστικά. Σύµφωνα µε πληροφορίες θα πρέπει οι αιτούντες κατά την οριστικοποίηση του φακέλου να έχουν ήδη στην κατοχή τους αδειοδοτηµένο χώρο για τη δραστηριότητα που επιθυµούν να αναπτύξουν.

Αναλυτικά τα στοιχεία του προγράµµατος Μεταποίησης µε βάση και το στρατηγικό σχέδιο έχουν ως εξής:

  • Στόχος: Ενίσχυση του προσανατολισµού στην αγορά και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα, συµπεριλαµβανοµένης της µεγαλύτερης εστίασης στην έρευνα, την τεχνολογία και την ψηφιοποίηση.
  • Επιλέξιµοι αιτούντες: Πολύ µικρές, µικρές, µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ.
  • ∆απάνες που επιδοτούνται: Επιδοτούνται δαπάνες σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισµούς, επεκτάσεις, µετεγκαταστάσεις, µονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις µονάδων, µονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων.
  • Επιλέξιµος προϋπολογισµός επενδύσεων: Από 400.001 έως και 5.000.000 ευρώ.
  • Ύψος ενίσχυσης: Η ένταση ενίσχυσης είναι:

α) Περιφέρειες Ιονίου, Κρήτης και µικρά νησιά Αιγαίου: 65%

β) λιγότερο ανεπτυγµένες Περιφέρειες: 50%

γ) λοιπές περιοχές: 40 %

Για τις περιπτώσεις επενδυτικών δαπανών που στοχεύουν σε µείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ύδατος, εκποµπών αερίου του θερµοκηπίου, µείωση της χρήσεις αποβλήτων, από ένα ποσοστό και πάνω, προβλέπεται η προσαύξηση της ενίσχυσης κατά 10%.

Σηµειώνεται πως στην τρέχουσα προγραµµατική περίοδο θα ενισχυθούν µόνο οι µονάδες που παράγουν τελικό προϊόν αγροτικό