Ανακοινώθηκε η πρόσκληση του “Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας”

Ανακοινώθηκε η πρόσκληση του “Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας”

Το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας δημιουργήθηκε για να παρέχει συγχρηματοδοτούμενα δάνεια μέσω των συνεργαζόμενων Τραπεζών, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και μεταποιητικό κλάδο.

Στόχος του Ταμείου είναι η χορήγηση μικρών δανείων επενδυτικού χαρακτήρα, τόσο σε επενδύσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων, όσο και σε επενδύσεις που σχετίζονται με μεταποίηση γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν επίσης γεωργικό. Σημειώνεται ότι δύναται η χορήγηση Κεφάλαιού Κίνησης για τους σκοπούς της επένδυσης.

Το ταμείο αφορά ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και μεταποιητικό κλάδο αγροτικών προϊόντων.

H συμμετοχή στο κεφάλαιο εκάστου δανείου, είναι κατά 50% ΑΤΟΚΑ από το Ταμείο και κατά 50% από τα συνεργαζόμενα Πιστωτικά Ιδρύματα δημιουργώντας μόχλευση των δημοσίων πόρων.

Λόγω αύξησης του προϋπολογισμού του Ταμείου κατά  επιπλέον €40.000.000, ο συνολικός προϋπολογισμός του Ταμείου ανέρχεται πλέον σε €61.500.000, διαμορφώνοντας συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων  έως €107.000.000. Διευκρινίζεται ότι ο αρχικός προϋπολογισμός του Ταμείου, ο οποίος εξαντλήθηκε εντός του 1ου εξάμηνου λειτουργίας του, ανέρχονταν σε €21.500.000 με το ύψος των εγκεκριμένων δανείων να ανέρχεται σε €35.422.000.

Α. 100% επιδότηση επιτοκίου για τα δύο πρώτα έτη του δανείου, εφόσον κατά την επιδοτούμενη περίοδο δεν παρουσιάζει ληξιπρόθεσμες οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, μεγαλύτερες των 90 ημερών συνεχούς ληξιπροθεσμίας από την συγκεκριμένη χρηματοδότηση από τον χρόνο εκτοκισμού της δόσης του δανείου σύμφωνα με την δανειακή σύμβαση. Για την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου, επιτυγχάνεται 50% μείωση του επιτοκίου λόγω της άτοκης συνεισφοράς των κεφαλαίων του Ταμείου στο σχήμα της συγχρηματοδότησης (Η Εισφορά Ν.128/75, καθώς και τυχόν τόκοι υπερημερίας δεν επιδοτούνται).

Β. Επιχορήγηση €300/Α.Φ.Μ. για λήψη συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης (mentoring) μέσω συμβουλευτικών εταιρειών οι οποίες θα συνεργάζονται με τα Πιστωτικά Ιδρύματα. Η εν λόγω παροχή είναι προαιρετική για την επιχείρηση.\

Για τη λήψη του δανείου δεν λαμβάνονται εμπράγματες εξασφαλίσεις από την επιχείρηση, αλλά μόνο προσωπικές εγγυήσεις.

Το ανώτατο ποσό δανείου είναι οι 25.000€ με ελάχιστο τις 3.000€.

Από 24 έως 84 μήνες (συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος έως 24 μήνες).

Η πρώτη εκταμίευση του δανείου στην επιχείρηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης δανείου. Σε περίπτωση τμηματικών καταβολών, η ολική εκταμίευση του δάνειου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε μέγιστη διάρκεια 12 μηνών.

  • ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
  • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
  • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
  • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  • EUROBANK
  • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ