Αναβάθμιση Μεσαίων Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Αναβάθμιση Μεσαίων Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Η δράση «Αναβάθμιση Μεσαίων Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» αφορά στη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων και αποτελεί ολοκληρωμένη παρέμβαση που αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας προς νέες ή διαφοροποιημένες γραμμές παραγωγής, προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες. Επίσης στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως βασικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.

Η δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις με προσωπικό από 50-250 άτομα (υπολογιζόμενα σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας [ΕΜΕ]) και αναμένεται να ενισχύσει τις προσπάθειες των επιχειρήσεων για:

· Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός με έντονα καινοτομικό και οικολογικό χαρακτήρα και εξωστρεφή προσανατολισμό

· Ψηφιακή Βιομηχανία για την ανάπτυξη και στήριξη ψηφιοποιημένων και ευέλικτων γραμμών παραγωγής, σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών

· Ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Δυνητικοί δικαιούχοι Υφιστάμενες ή υπό-σύσταση επιχειρήσεις σε επιλέξιμους ΚΑ

Ποιους αφορά:

Υφιστάμενες ή υπό σύσταση μεσαίες επιχειρήσεις σε επιλέξιμους ΚΑΔ των στρατηγικών τομέων προτεραιότητας, κυρίως σε μεταποιητικές δραστηριότητες αλλά και σε άλλες σχετικές δραστηριότητες, όπως ο τομέας της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Προϋπολογισμός:

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης «Αναβάθμιση Μεσαίων Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» ανέρχεται σε 40.000.000 € (δημόσια δαπάνη). Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 100.000.000 €.

O επιλέξιμος προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται έως 800.000 €.

Ύψος επιδότησης:

O επιλέξιμος προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται έως 800.000 €.

Ένταση Ενίσχυσης: 10%-55%. Τα ποσοστά χρηματοδότησης καθορίζονται από το Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων και διαφοροποιούνται ανάλογα με την Περιφέρεια, το είδος της επενδυτικής δαπάνης και τα χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης.

Δαπάνες που επιδοτούνται:

Κτίρια- Εγκαταστάσεις- Περιβάλλων Χώρος

Μηχανήματα-Εξοπλισμός

Άυλες Δαπάνες

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό)

Διάρκεια υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων: 36 μήνες