Αίτημα πληρωμής για το πρόγραμμα Ρευστότητας στην Δ. Μακεδονία

Αίτημα πληρωμής για το πρόγραμμα Ρευστότητας στην Δ. Μακεδονία

Δημοσιεύτηκε και εκδόθηκε Εγχειρίδιο Υποβολής Καταβολής Ενίσχυσης-Επιχορήγησης στο ΠΣΚΕ στη Δράση “Στήριξη Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία”. 

Το σύνολο των αποφάσεων ένταξης, οι οποίες αποτελούν και την απόφαση χορήγησης της ενίσχυσης, θα έχουν εκδοθεί μέχρι την 30/6/2022 και όχι μέχρι τις 30/6/2021.