Έξυπνη Μεταποίηση για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Έξυπνη Μεταποίηση για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Από 23 Νοεμβρίου 2022 έως 23 Ιανουαρίου 2023 θα μπορούν να υποβάλουν επενδυτικά σχέδια για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα “Έξυπνη Μεταποίηση για μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις”, με επιδότηση έως 75% των επιλέξιμων δαπανών. Ο προϋπολογισμός των υποψήφιων επενδύσεων μπορεί να είναι από 250.000 έως 6.000.000 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 73.227.620 ευρώ.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας:

 • Βιομηχανία τροφίμων & Ποτοποιία
 • Κλωστοϋφαντουργία / Κατασκευή ειδών ένδυσης / Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
 • Βιομηχανία ξύλου & Χαρτοποιία
 • Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων / βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων
 • Κατασκευή προϊόντων, Η/Υ, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων, οχημάτων, επίπλων, κ.α.
 • Δραστηριότητες συσκευασίας
 • Υπηρεσίες αποθήκευσης / Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)
 • Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και Υπηρεσίες

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Μηχανολογικός εξοπλισμός έως 100% επιχορηγούμενου Π/Υ
 • Δαπάνες για κτίρια έως 20% επιχορηγούμενου Π/Υ
 • Ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών (για εγκαταστάσεις που θα συμβάλλουν στον ψηφιακό Μετασχηματισμό) έως 40% επιχορηγούμενου Π/Υ κτιριακών δαπανών
 • Δαπάνες εργαστηριακού εξοπλισμού έως 30% επιχορηγούμενου Π/Υ
 • Δαπάνες λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής έως 20% επιχορηγούμενου Π/Υ
 • Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών – μελετών για την προσαρμογή της επιχείρησης στις απαιτήσεις της Βιομηχανίας 4.0 έως 10% επιχορηγούμενου Π/Υ
 • Εκπαίδευση (Training) Προσαρμογή Εργατικού Δυναμικού (Upskilling and reskilling) άμεσα σχετιζόμενη με το επενδυτικό σχέδιο έως 10% επιχορηγούμενου Π/Υ

Δικαιούχοι και Προϋποθέσεις:

● Υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.
● Νέες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 δεν έχουν κλεισμένες δύο διαχειριστικές χρήσεις

Για τις ανάγκες της Δράσης ως ημερομηνία σύστασης/ ίδρυσης μιας επιχείρησης νοείται η ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται στη σχετική Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας της οικείας ΔΟΥ.
Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, ορίζονται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).