Ένταξη ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων στη Δράση Ενίσχυσης Επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου

Ένταξη ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων στη Δράση Ενίσχυσης Επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου

Η τροποποίηση του προγράμματος αυτού, δίνει την δυνατότητα ένταξης στη δράση ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων που διαθέτουν εξωτερικό χώρο εστίασης. Ανεξαρτήτως νομικής μορφής της επιχείρησης, δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε έναν τουλάχιστον από τους ακόλουθους ΚΑΔ:

  • 56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης.
  • 56.29.20 Υπηρεσίες καντίνας.
  • 56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών.
  • 55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής.
  • Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ των παραπάνω υποκατηγοριών, εκτός των ΚΑΔ 55.20.12 και 55.20.19.

Η Δράση επιχορηγεί τις επιχειρήσεις που εντάσσονται, με την αγορά μίας θερμαντικής συσκευής ανά 10 τετραγωνικά μέτρα νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου και έως 100 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης, ανά χώρο εστίασης ή ανά ξενοδοχείο / τουριστικό κατάλυμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 60 εκατ. €.
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.
Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 4/1/2021
Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 4/3/2021