Άνοιξαν οι διοικητικές πράξεις για τα ΟΣΔΕ του 2022

Άνοιξαν οι διοικητικές πράξεις για τα ΟΣΔΕ του 2022

Από την Πέμπτη 2 Μαρτίου καλούνται να προχωρήσουν σε διοικητικές πράξεις στις δηλώσεις Ενιαίας Ενίσχυσης του έτους 2022, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, προκειμένου να ακολουθήσουν οι σχετικές διασταυρώσεις από τους διοικητικούς του Οργανισμού Πληρωμών και τελικά να βγουν πιστώσεις σταδιακά και ανά παραγωγό που δικαιώνεται.

Είδη μεταβολών:

Κατηγορία Ι Μεταβολές που δεν εμπίπτουν σε κανόνα ελέγχου: Για αυτές δεν υποβάλλεται αίτημα διοικητικής πράξης, η μεταβολή καταχωρίζεται
απευθείας στην ΕΑΕ. Συγκατάθεση GDPR. Οι μεταβολές στις σχετικές επιλογές καταχωρίζονται απευθείας στη ΕΑΕ.

Κατηγορία ΙΙ Μεταβολές που εμπίπτουν στους κανόνες ελέγχου: Ο χρήστης μεταβάλλει την ΕΑΕ σε «πρόχειρη», καταχωρίζει τις τροποποιήσεις και υποβάλλει αίτημα διοικητικής πράξης προκειμένου να αξιολογηθούν και να εγκριθούν/απορριφθούν οι αιτούμενες μεταβολές και να οριστικοποιηθεί η ΕΑΕ.

Κατηγορία ΙΙΙ Μη επιτρεπόμενες μεταβολές: Για αυτές δεν γίνεται δεκτή η υποβολή αιτημάτων διοικητικής πράξης.

Κατηγορία ΙV Διαγραφή ΕΑΕ: Οι όροι και προϋποθέσεις περιγράφονται στην πρόσκληση.

Κατηγορία V Τροποποιήσεις κατόπιν ελέγχων μέσω παρακολούθησης (monitoring): Οι μεταβολές στις σχετικές επιλογές καταχωρίζονται απευθείας στην ΕΑΕ. Οι όροι και προϋποθέσεις περιγράφονται στην πρόσκληση.

  • Ο παραγωγός έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει όσα από τα επιτρεπτά πεδία της αίτησης επιθυμεί. Δεν υπάρχει περιορισμός στα αιτήματα διοικητικής πράξης που μπορεί να υποβάλλει.
  • Η προθεσμία υποβολής αιτημάτων επιτρέπονται το αργότερο μέχρι 31/5.
  • Μεταβολές για τις οποίες δεν υποβάλλεται αίτημα διοικητικής πράξης: Γενικά στοιχεία αιτούντα, Τραπεζικά στοιχεία, Επιχειρησιακά προγράμματα, Συγκατάθεση GDPR, Καρτέλα Ομάδα Παραγωγών, Συμβάσεις με επιχειρήσεις παραγωγής Βιοκαυσίμων, Παροχή Ηλεκτροδότησης, Στοιχεία Νοικοκυριού, Στοιχεία αγροτεμαχίων αλφαριθμητικά.