Πρόγραμμα επιδότησης αρδευτικών συστημάτων

Πρόγραμμα επιδότησης αρδευτικών συστημάτων

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Στόχος της ενίσχυσης είναι η εξοικονόμηση ύδατος και η αειφόρος διαχείριση των υδατικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης και της αποθήκευσης του νερού σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης.

Δικαιούχοι των δράσεων είναι τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που είναι κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων καθώς και τα συλλογικά σχήματα. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η επιδότηση θα κυμαίνεται μεταξύ 50 και 85%.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά:

 1. Τις 150.000 ευρώ για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων.
 2. Τις 200.000 ευρώ για τις συλλογικές επενδύσεις (ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τα 500.000 ευρώ)

Ένταση στήριξης

Η ένταση στήριξης για τη δράση ανέρχεται έως 60% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους ή/και δάνειο, ενώ μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής.

Οι επιλέξιμες Δαπάνες είναι:

Α) Η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού με στόχο την εξοικονόμηση ύδατος:

 1. Αρδευτικά συστήματα (στάγδην, σταθεροί μικροεκτοξευτές τοπικής άρδευσης χαμηλού ύψους) – Δεν επιδοτούνται οι εκτοξευτήρες υψηλής πίεσης (κανόνια).
 2. Δεξαμενές (έως 500 κ.μ.) που δεν απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους.
 3. Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός (όπως π.χ. αγωγοί μεταφοράς) που αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση των υδάτων για άρδευση (π.χ. από βιολογικό καθαρισμό).
 4. Γεωργία ακριβείας (ενδεικτικά: αγορά και εγκατάσταση Η/Υ, λογισμικού διαχείρισης, αισθητήρες, συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου και προγραμματισμού).

Β) Οι επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις

 1. Γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα, αποκλειστικά αρδευτικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού τους και της απαραίτητης κτιριακής υποδομής (π.χ. μικρό αντλιοστάσιο).
 2. Επιμέρους εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων γεωτρήσεων/πηγαδιών.
 3. Δεξαμενές (χωμάτινες, μεταλλικές, κ.λπ.) που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους και χρησιμεύουν για την αποθήκευση νερού βροχής (όμβρια) για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών συστημάτων της εκμετάλλευσης.
 4. Εξοπλσμός για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης όπως φωτοβολταϊκό σύστημα (αυτόνομο ή διασυνδεδεμένο) ή φορητή αυτόνομη διάταξη επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου.

Γ) Γενικές Δαπάνες (δαπάνες λήψης υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου). Ενδεικτικά:

 1. Αμοιβές για τη σύνταξη και την υποβολή αίτηση στήριξης και αιτήσεων πληρωμής.
 2. Αμοιβές για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και την έκδοση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων.
 3. Δαπάνες για την τοποθέτηση της προβλεπόμενης επεξηγηματικής πινακίδας
 4. Δαπάνες τοποθέτησης υδρόμετρου.

Το φυσικό αντικείμενο και η τελική αίτηση πληρωμής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός τριών (3) ετών από την έκδοση απόφασης ένταξης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, προτεραιότητα θα δοθεί σε περιοχές ευαίσθητες στα νιτρικά καθώς και σε υδροβόρες καλλιέργειες όπως το βαμβάκι, η μηδική και τα δέντρα.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 11/05/2021

Λήξη αιτήσεων: 15/07/2021